Ústav zpravodajských studií

Zaměření ústavu

Ústav zpravodajských studií (ÚZS) je součástí Univerzity obrany a svou působností se zaměřuje především na rozvoj problematiky strategického vojenského zpravodajství. Charakter vysokoškolského ústavu v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) umožňuje soustředění sil a prostředků na řešení vědecko-výzkumných úkolů ve prospěch zpravodajských kapacit rezortu obrany ČR. ÚZS zároveň zabezpečuje výuku zpravodajských předmětů ve zpravodajské a průzkumné odbornosti v rámci akreditované vysokoškolské výuky. Současně v rámci vzdělávací činnosti realizuje pedagogickou činnost v kariérových a odborných kurzech ve prospěch Vojenského zpravodajství a zpravodajských součástí Armády České republiky.

 

Další činností ÚZS je:

  • vědecká výchova studentů doktorského studijního programu zaměřených na disertační výzkum zpravodajské problematiky
  • organizace konferencí, seminářů, workshopů a diskuzních panelů na národní a mezinárodní úrovni se zpravodajskou problematikou a tématy, která se vztahují k hodnocení bezpečnostního prostředí v oblastech strategického zpravodajského zájmu
  • podíl na normotvorné a expertní činnosti ve prospěch rezortů obrany, zahraničních věcí a vnitra ČR
  • koordinační role jako jediného vysokoškolského pracoviště v ČR komplexně se zabývajícího tzv. Intelligence Studies
  • vědecko-výzkumná a expertní spolupráce se zahraničními akademickými a výzkumnými institucemi činnými v problematice zpravodajských studií 

 

Struktura ÚZS 

Ústav tvoří dvě oddělení: 

  • Oddělení zpravodajských oborů a analýzy
  • Oddělení hrozeb a regionů